clase22(repaso).ppt
===================
Matlab: vectores
ones(1,5); %1 1 1 1 1
zeros(1,5); %0 0 0 0 0
1:5; %1 2 3 4 5
1:2:9; %1 3 5 7 9
linspace(0,1,5) ; %0 0.2500 0.5000 0.7500 1.0000
rand(1,5); %0.xxxx 0.xxxx 0.xxxx 0.xxxx 0.xxxx
a=[1 2 ; 3 4];
a(2,2); %4 arreglo(nºfila,nº columna)
a(1,: ); %fila 1
a(:,2); %columna 2
a(2,2:end); %2ª a última columna de fila 2
a*a; %[7 9; 15 22] multiplicación de matrices
a.*a;%[1 4;9 16] punto a puntoMatlab: instrucciones if/else, while, for
d=b^2-4*a*c;
if a==0 error(‘no es de 2º grado’);
elseif d<0 error(‘raices imaginarias’);
elseif d==0 warning(‘raices iguales’);
end
disp((-b+sqrt(d))/(2*a));
disp((-b-sqrt(d))/(2*a));

i=1
while i<=10
disp(i); i=i+1;
end

for i=1:10; %for variable=vector
disp(i); %instrucciones
end
Matlab: funciones
%raizArea(a,b,eps,n): raiz y area de f en [a,b]
function[raiz area]=raizArea(a,b,eps,n)
a1=a; b1=b;
while b1-a1 > eps
x=(a1+b1)/2;
if signo(f(x))==signo(f(a1))a1=x; else b1=x; end
end
raiz=(a1+b1)/2;
d=(b-a)/(n-1);
pares = 4*sum(abs(f(a+d : 2*d : b-d)));
impares = 2*sum(abs(f(a+2*d : 2*d : b-d)));
area=d/3*(f(a)+pares+impares+f(b));
function y=signo(x)%función interna del archivo
if x0 r=1; else y=0; end